Skip survey header
Haitian

Konfimasyon Biznis

Itilize fòm sa pou konfime konfòmite biznis la avèk direktiv pou re-ouvèti New York Forward la.
1. Nan ki endistri konpayi ou an fè pati? *Kesyon sa a obligatwa.
3. Non Ou *Kesyon sa a obligatwa.
This question requires a valid email address.
6. Adrès Anplasman Biznis

Antre adrès anplasman fizik biznis ou a nan Eta New York oswa, si se yon pwojè konstriksyon, adrès prensipal sit konstriksyon an.

Mwen se pwopriyetè oswa ajan biznis ki endike a. Mwen te revize direktiv pwovizwa Eta New York la pou aktivite ak operasyon re-ouvèti biznis yo pandan ijans sante piblik COVID-19 la epi mwen konfime ke mwen te li ak konprann obligasyon mwen pou opere nan konfòmite ak direktiv sa a.